Promocje
Elektro hamulec Kompletny Stary Typ FN1533
Elektro hamulec Kompletny Stary Typ FN1533
1 246,52 zł 747,91 zł 1 013,43 zł 608,06 zł
szt.
Opona SE FGL25T 6.00-9-10PR tył
Opona SE FGL25T 6.00-9-10PR tył
703,00 zł 421,80 zł 571,54 zł 342,93 zł
szt.
Opona SE FGL25T 7.00-12-12PR przód
Opona SE FGL25T 7.00-12-12PR przód
1 217,70 zł 730,62 zł 990,00 zł 594,00 zł
szt.
Opona PN FGL35T 6.50-10-10PR tył
Opona PN FGL35T 6.50-10-10PR tył
488,80 zł 293,28 zł 397,40 zł 238,44 zł
szt.
Opona PN FGL35T 28x9-15-12PR przód
Opona PN FGL35T 28x9-15-12PR przód
985,75 zł 591,45 zł 801,42 zł 480,85 zł
szt.
Opona SE FGL18T 5.00-8-10PR tył
Opona SE FGL18T 5.00-8-10PR tył
521,99 zł 365,39 zł 424,38 zł 297,07 zł
szt.
Produkt dnia
Bateria 12V 40AH B25 PRENJ
Bateria 12V 40AH B25 PRENJ
1 131,46 zł 919,89 zł
Bateria 24V 2PZB 150Ah  60901 FN1533
Bateria 24V 2PZB 150Ah 60901 FN1533
6 191,45 zł 5 033,70 zł
Elektro hamulec Kompletny Stary Typ FN1533
Elektro hamulec Kompletny Stary Typ FN1533
1 246,52 zł 747,91 zł 1 013,43 zł 608,06 zł
szt.
Stacyjka C39 Lion Truck Plus
Stacyjka C39 Lion Truck Plus
249,31 zł 202,69 zł
szt.
Opona SE FGL25T 7.00-12-12PR przód
Opona SE FGL25T 7.00-12-12PR przód
1 217,70 zł 730,62 zł 990,00 zł 594,00 zł
szt.
Opona PN FGL35T 6.50-10-10PR tył
Opona PN FGL35T 6.50-10-10PR tył
488,80 zł 293,28 zł 397,40 zł 238,44 zł
szt.
Opona PN FGL35T 28x9-15-12PR przód
Opona PN FGL35T 28x9-15-12PR przód
985,75 zł 591,45 zł 801,42 zł 480,85 zł
szt.
Opona SE FGL18T 5.00-8-10PR tył
Opona SE FGL18T 5.00-8-10PR tył
521,99 zł 365,39 zł 424,38 zł 297,07 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu do 24.12.2014

Regulamin OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY CZĘŚCI-ZAMIENNYCH PROMAG S.A.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie stosunki prawne wynikające z umów sprzedaży pomiędzy PROMAG SPÓŁKA AKCYJNA, zwaną dalej Sprzedawcą, a podmiotem nabywającym od niej produkty, zwanym dalej Kupującym realizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.czesci-zamienne.com.pl.

Stosunki umowne w wyżej wymienionym zakresie opierają się na niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, o ile umowa sprzedaży lub dostawy nie stanowi inaczej.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nieważność jednego postanowienia niniejszych Warunków nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. Wszelkie spory między stronami mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej (tj. sprzedaży na rzecz osób fizycznych dokonujących zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową).

2. OFERTA CENOWA

Oferta cenowa uwzględniająca promocje dotyczy wyłącznie sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.czesci-zamienne.com.pl realizowanej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży części zamiennych PROMAG S.A.

Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Sprzedawca zastrzega możliwość waloryzacji ceny obowiązującej w momencie dostawy zamówionego towaru w przypadku zmian stawek celnych i podatkowych, wahań kursów walut, gwałtownych wzrostów cen paliw i surowców, po uprzednim przesłaniu zmian warunków realizacji zamówienia Kupującemu.

3. ZAMÓWIENIE

Podstawą realizacji zamówienia jest złożenie zamówienie w systemie sklepowym www.czesci-zamienne.com.pl (lub przesłanie faxem, pocztą lub e-mailem przez Kupującego pisemnego zamówienia). Sprzedawca potwierdzi realizację zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.

Termin realizacji zamówienia jest określony przy opisie produktu. W przypadku zmiany przez Sprzedawcę terminu realizacji zamówienia w stosunku do podanego w ofercie, Sprzedawca powiadomi Kupującego o dokładnym terminie realizacji w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z zamówienia przez Kupującego w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przyjmuje się, że zamówienie podlega realizacji.

Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Kupującego w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od umowy bez roszczeń ze strony Kupującego.

Towar uważa się za wydany Kupującemu w momencie oddania towaru do dyspozycji Kupującego. Kupujący lub podmiot przez niego wskazany w zamówieniu jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru zamówionego towaru czytelnym podpisem oraz pieczątką firmową.

4. DOSTAWA

Zamówione produkty, dostarczane są na adres dostawy wskazany przez Kupującego, będący adresem pocztowym na terenie Polski.

Wyładunek towaru z pojazdu oraz pozostałe czynności z tym związane (jak np. wniesienie do budynku, usunięcie opakowań itp.) należą do obowiązków Kupującego.

Kupujący ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy i w obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych Kupujący ma obowiązek sporządzenia protokołu niezgodności w obecności Przewoźnika i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedawcy. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji uznaje się, że towar został dostarczony zgodnie z zamówieniem.

Koszt dostawy ustalany jest w zależności od wartości zamówienia brutto , sposobu dostawy oraz wagi przesyłki. Zamówienia o wartości brutto przekraczającej 5000 PLN dostarczamy bezpłatnie.Do zamówień o wartości brutto 5000 PLN lub mniejszej doliczane są opłaty za ich transport zgodne z poniższymi tabelami:

Przesyłki ekspresowe do 31,5 kg

Wartość brutto zamówienia Koszt dostawy brutto
od 0 do 1500 PLN 30,75 PLN
powyżej 1500 do 5000 PLN 43,05 PLN
powyżej 5000 PLN gratis

 

Przesyłki paletowe powyżej 31,5 kg

Wartość brutto zamówienia Koszt dostawy brutto
od 0 do 1500 PLN 61,5 PLN
powyżej 1500 do 5000 PLN 184,5 PLN
powyżej 5000 PLN transport gratis

 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy dla produktów znajdujących się w okresowych promocjach. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego w warunkach promocji.

5. FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY

Fakturowanie sprzedaży odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura dołączona jest do towaru lub wysyłana pocztą na adres wskazany przez Kupującego.

Przy pierwszych trzech zamówieniach warunkami płatności dla Kupującego jest przedpłata lub zapłata gotówką (wysyłka towaru za pobraniem), przy kolejnych zamówieniach warunki płatności ustalane są indywidualnie ze Sprzedawcą.

W przypadku artykułów:

  • w wersji standardowej - Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty w wysokości do 30% wartości zamówienia brutto
  • w wersji specjalnej, pozakatalogowej, w kolorach innych niż w standardzie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty w wysokości minimum 30% wartości zamówienia brutto.

Wpływ przedpłaty na konto Sprzedawcy powoduje uruchomienie zlecenia.

6. GWARANCJA

Sprzedawca może udzielić Kupującemu pisemnej gwarancji. W takim przypadku, o ile nie zastrzeżono inaczej, gwarancja trwa 12 miesięcy.

Gwarancja rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru.

Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Kupujący powiadomił Sprzedawcę pisemnie w terminie udzielonej gwarancji o ujawnieniu się wady. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Dostarczenie uszkodzonego towaru do naprawy odbywa się zgodnie z zapisem w dokumencie gwarancyjnym lub w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą.

Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przebywania towaru w naprawie i liczy się od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia oddania towaru do użytku Kupującemu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. ZWROT/ WYMIANA TOWARU

Kupujący może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 3 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:

  • towar nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania,
  • towar jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony,
  • towar nie jest wersją specjalną, pozakatalogową, w kolorach innych niż w standardzie.

W przypadku wymiany towaru na inny Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia na poczet kosztów obsługi. Koszty dostawy wymienianego towaru ponosi Kupujący.

W przypadku rezygnacji z zamówienia w terminie powyżej 3 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeśli towar został wysłany do Kupującego to Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia również kosztów dostawy.

8. REJESTRACJA I ZAKUPY W SKLEPIE CZESCI-ZAMIENNE.COM.PL

Możliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowym PROMAG S.A. Kupujący uzyskuje po uprzednim zarejestrowaniu się.

A. Rejestracja Kupującego w sklepie internetowym PROMAG S.A. następuje w momencie wypełnienia i wysłania poprzez mechanizmy sklepu formularza rejestracji Kupującego, do którego dostęp umożliwia link zarejestruj się umieszczony na prawym menu strony w sekcji ZALOGUJ SIĘ. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza wymagane jest przyjęcie do wiadomości i akceptacja OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY CZĘŚCI ZAMIENNYCH PROMAG S.A. oznaczonym w sklepie jako REGULAMIN sklepu internetowego www.cześci-zamienne.com.pl

Po kliknięciu na przycisk Zarejestruj się Kupujący otrzyma na swój adres mailowy list elektroniczny zawierający link aktywujący dostęp do sklepu. Po kliknięciu na ten link i ponownym wejściu na stronę sklepu www.czesci-zamienne.com.pl, w celu składania zamówień, należy przejść do strefy ZALOGUJ SIĘ i wpisać SWÓJ adres e-mail i hasło, które uprzednio zostały podane w formularzu rejestracyjnym, a następnie kliknąć „Zaloguj się”. W strefie logowanie pojawi się komunikat o nazwie aktywnego użytkownika/Kupującego. Od tego momentu można dokonywać zakupów w sklepie internetowym PROMAG SA.

B. Jeśli jesteś już zarejestrowanym klientem, aby uzyskać możliwość dokonywania zakupów wystarczy w strefie ZALOGUJ SIĘ podać swój adres e-mail i hasło i kliknąć „Zaloguj się” W tym momencie w strefie logowanie pojawia się komunikat o nazwie aktywnego użytkownika/Kupującego i można już dokonywać zakupów w sklepie internetowym www.czesci-zamienne.com.pl

C. Proces składania zamówienia polega na dodawaniu do koszyka wybranych przez Kupującego produktów poprzez kliknięcie na przycisk „do koszyka”.

W każdej chwili po wejściu do Koszyka możliwa jest zmiana ilości zamawianych produktów, a także usuwanie zbędnych. W Istnieje możliwość wycofania się z procesu składania zamówienia poprzez wylogowanie się z systemu sklepu internetowego www.czesci-zamienne.com.pl i/lub opuszczenie jego strony i/lub usunięcie produktów z koszyka.

9. PROMAG S.A. zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych i błędów edytorskich.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl