Produkt dnia
Bateria 12V 40AH B25 PRENJ
Bateria 12V 40AH B25 PRENJ

1 188,03 zł

965,88 zł

Bateria 24V 2PZB 150Ah 60901 FN1533
Bateria 24V 2PZB 150Ah 60901 FN1533

6 501,03 zł

5 285,39 zł

Elektro hamulec Kompletny Stary Typ FN1533
Elektro hamulec Kompletny Stary Typ FN1533

1 308,84 zł

1 064,10 zł

Stacyjka C39 Lion Truck Plus
Stacyjka C39 Lion Truck Plus

274,24 zł

222,96 zł

szt.
Opona PN FGL35T 6.50-10-10PR tył
Opona PN FGL35T 6.50-10-10PR tył

276,75 zł

225,00 zł

Opona SE FGL18T 5.00-8-10PR tył
Opona SE FGL18T 5.00-8-10PR tył

521,99 zł

424,38 zł

Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego czesci-zamienne.com.pl

§1 Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie w sklepie.
 2. Konsument – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie prowadząca działalności gospodarczej. Konsumentem jest również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, w przypadku, gdy dokonuje zakupu niezwiązanego z zawodowym charakterem prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego czesci-zamienne.com.pl
 4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem czesci-zamienne.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może zapoznać się z ofertą oraz  składać zamówienia
 5. Produkt – produkty prezentowane w sklepie internetowym
 6. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PROMAG S.A. zwanym również Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu czesci-zamienne.com.pl
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów oraz ich cenę.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, działającego pod adresem czesci-zamienne.com.pl, w tym zasady dokonywania zamówień przez Klientów.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem czesci-zamienne.com.pl, prowadzony jest przez PROMAG S.A., ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań, Nr KRS 0000013278, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 2 085 000 PLN w pełni opłacony
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.
 4. Zapisy regulaminu obejmują wszystkie stosunki prawne wynikające z umów sprzedaży pomiędzy PROMAG SPÓŁKA AKCYJNA, zwaną dalej Sprzedawcą, a podmiotem nabywającym od niej produkty, zwanym dalej Klientem realizowanych na zasadzie sprzedaży wysyłkowej (poprzez sklep internetowy).
 5. Stosunki umowne w wyżej wymienionym zakresie opierają się na niniejszych warunkach, o ile umowa sprzedaży lub dostawy nie stanowi
 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nieważność jednego postanowienia niniejszych Warunków nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. Wszelkie spory między stronami mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym są:
  1. wypełnienie i zaakceptowanie formularza będącego elementem procesu zakupowego (udostępnionego na jednej z podstron sklepu)
  2. wyrażenie zgody na zapisy Regulaminu oraz podanie rzeczywistych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Zakupu można dokonać po Zalogowaniu się do uprzednio zarejestrowanego Konta Klienta.
 3. PROMAG S.A. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez PROMAG S.A. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PROMAG S.A.
  4. będzie opóźniał się z realizacją zobowiązań wobec PROMAG S.A. np. w dokonywaniu płatności.
 4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PROMAG S.A.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych w ramach świadczonych usług, PROMAG S.A. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności w zakresie zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla PROMAG S.A.,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku,
  6. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§4. OFERTA CENOWA

 1. Oferta cenowa uwzględniająca promocje dotyczy wyłącznie sprzedaży wysyłkowej realizowanej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami w złotych polskich i przedstawione są zarówno w cenie netto (bez podatku VAT) oraz w cenie brutto (zawierającej podatek VAT). Cena nie uwzględnia kosztów dostawy produktu do miejsca dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość waloryzacji ceny obowiązującej w momencie dostawy zamówionego towaru w przypadku zmian stawek celnych i podatkowych, wahań kursów walut, gwałtownych wzrostów cen paliw i surowców, po uprzednim przesłaniu zmian warunków realizacji zamówienia Klientowi.
 4. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany ceny w przypadku, gdy Klient dokonał zmian warunków zamówienia po przyjęciu zobowiązania (np. terminu dostawy, miejsca dostawy, wyposażenia, itp.).

 

§5. ZAMÓWIENIE

 1. Klient może złożyć zamówienie w sklepie poprzez stronę internetową sklepu: www.czesci-zamienne.com.pl
 2. Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową sklepu możliwe jest po:
  1. dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do "koszyka zamówień");
  2. wypełnieniu formularza rejestracyjnego (rejestracja)
  3. zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
 3. Zamówienie złożone w sklepie internetowym powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko Klienta, miejsce zamieszkania, miejsce dostawy, sposób dostawy, nazwę produktu, numer produktu, ilość sztuk, cenę produktu, formę płatności, NIP (w przypadku podmiotów gospodarczych). W przypadku podmiotów gospodarczych również nazwę firmy oraz dane adresowe.
 4. Termin realizacji zamówienia jest określony przy opisie produktu i zasadniczo nie przekracza 30 dni, z możliwym wyjątkiem dla towarów o ograniczonej rotacji lub nie będących przedmiotem częstej eksploatacji. W przypadku zmiany przez Sprzedawcę terminu realizacji zamówienia w stosunku do podanego w ofercie, Sprzedawca powiadomi Klienta o dokładnym terminie realizacji w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z zamówienia przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przyjmuje się, że zamówienie podlega realizacji.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Klienta w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli istnieją przeszkody obiektywne uniemożliwiające realizację zamówienia powodowane siłą wyższą, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w uzgodnionym przez strony terminie późniejszym lub odstąpienie od Umowy bez roszczeń ze strony Klienta.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru w okresie dostawy, wynikających z modernizacji i postępu technicznego z takim zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na właściwości techniczne i funkcjonalne towarów.
 3. Produkt uważa się za wydany Klientowi w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem. Klient lub podmiot przez niego wskazany w zamówieniu jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru zamówionego towaru czytelnym podpisem oraz w przypadku kiedy Klient jest podmiotem gospodarczym dodatkowo pieczątką firmową.

 

§6. METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:
 1. przedpłata (po otrzymaniu faktury proforma)
 2. pobranie (możliwe tylko w przypadku wysyłki kurierem)
 3. gotówka lub karta płatnicza (w sytuacji odbioru własnego z Centrum Logistyki PROMAG

 §7. DOSTAWA TOWARU – KOSZTY DOSTAWY

 1. Zamówione produkty, dostarczane są na adres dostawy wskazany przez Klienta, będący adresem pocztowym na terenie Polski.
 2. Wyładunek produktu z pojazdu oraz pozostałe czynności z tym związane (jak np. wniesienie do budynku, usunięcie opakowań itp.) należą do obowiązków Klienta.
 3. Klient ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego towaru w momencie dostawy i w obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu niezgodności w obecności Przewoźnika i bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy. Protokół spisany bezpośrednio przy dostawie jest gwarancją bezproblemowego dochodzenia roszczeń. Na protokole należy zaznaczyć nawet najmniejsze uszkodzenia opakowania zewnętrznego. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji ryzyko ujawnienia braków ilościowych lub uszkodzeń przechodzi na Klienta. Niemożliwe do stwierdzenia przy odbiorze szkody powinny być zgłoszone Sprzedawcy pisemnie najpóźniej do 2 dni roboczych od daty dostawy towaru.
 4. Odbiór towaru możliwy jest przez Klienta lub upoważnionego na piśmie przedstawiciela Klienta. Obowiązkiem osoby odbierającej jest czytelne podpisanie dokumentu dostawy przy odbiorze towaru. Dokumentem takim jest zamiennie: dowód dostawy (WZ), protokół zdawczo-odbiorczy lub list przewozowy. Złożony podpis powinien być opatrzony datą, pieczątką imienną oraz pieczątką firmową Klienta (dotyczy podmiotów gospodarczych). W przypadku braku pieczątki, złożony podpis w postaci imienia i nazwiska osoby odbierającej towar, musi być czytelny. Osoba wydająca towar ma prawo poprosić osobę odbierającą zamówienie o okazanie dokumentu poświadczającego tożsamość w celu weryfikacji danych.
 5. Koszt dostawy podany jest na stronie internetowej sklepu i każdorazowo obliczany jest przy wyborze przez Klienta produktów i dodaniu ich do koszyka. Koszt dostawy ustalany jest w zależności od wartości zamówienia netto oraz wybranego sposobu dostawy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany kosztów dostawy dla produktów znajdujących się w okresowych promocjach. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym Klienta w warunkach promocji.

§8. FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY

 

 1. Fakturowanie sprzedaży odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku sprzedaży realizowanej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą wystawiona zostanie faktura VAT sprzedaży. W przypadku sprzedaży realizowanej na rzecz osoby fizycznej zostanie wystawiona faktura VAT imienna. Na etapie składania zamówienia osoba fizyczna może zgłosić chęć otrzymania paragonu (zamiast faktury VAT imiennej). Faktura jest wysyłana elektronicznie na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia, dołączana do towaru lub wysyłana pocztą na adres wskazany przez Kupującego. Przy pierwszych trzech zamówieniach warunkami płatności dla Kupującego jest przedpłata lub zapłata przy odbiorze, przy kolejnych zamówieniach warunki płatności ustalane są i
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty. Wpływ przedpłaty na konto Sprzedawcy powoduje uruchomienie zamówienia złożonego przez Kupującego. W przypadku, jeśli w ramach zamówienia wymagane są dodatkowe uzgodnienia techniczno-handlowe (rysunki, umowa, wytyczne montażowe itp.), termin realizacji zamówienia biegnie od daty dokonania ostatecznych ustaleń.
 3. Datą zapłaty jest data wpływu należności wynikających z faktury na konto bankowe
 4. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili spłaty należności przez Kupującego, bez ponoszenia z tego tytułu ujemnych
 5. Dostarczony przedmiot zamówienia pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu uregulowania przez Kupującego wszystkich należności wynikających z zamówienia (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej - 589 k.c.)
 6. Kupujący ma prawo do dalszej odsprzedaży lub zadysponowania przedmiotem zamówienia dopiero wówczas, gdy stanie się jego właścicielem zgodnie z 589 k.c.
 7. W przypadku braku płatności w terminie, Kupujący zobowiązuje się do wydania przedmiotu zamówienia Sprzedawcy na pierwsze wezwanie Sprzedawcy. Po odbiorze Sprzedawca ma prawo żądać odpowiedniego odszkodowania za zużycie lub uszkodzenie przedmiotu oraz poniesione koszty związane z odbiorem (dotyczy Przedsiębiorców).

 

§9. Rezygnacja z zamówienia

 1. W przypadku rezygnacji z zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego, Klient zostanie obciążony karą umowną w wysokości do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeśli produkt został wysłany do Klienta to Sprzedawca zastrzega sobie możliwość obciążenia Klienta kosztami dostawy i odbioru.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi, w tym również Konsumentowi, w szczególności, w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem były towary dostarczone wg dedykowanej specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Konsument zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Do zachowania terminu odstąpienia Konsumenta od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY .

§10. Zwrot/ wymiana towaru

 1. Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 3 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:
 1. towar nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania
 2. towar jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony
 3. towar nie był montowany (złożony i potem zdemontowany)
 4. towar posiada oryginalne opakowanie (jeśli takowe posiadał)
 5. towar posiada oryginalną dokumentację (instrukcje, deklaracje zgodności, świadectwo jakości, dokument gwarancyjny itd.)
 6. towar nie jest oznaczony w katalogu literą U-dostępność do uzgodnienia, nie jest wersją specjalną, pozakatalogową, w kolorach innych niż w standardzie, nie jest ofertą zindywidualizowaną.

W przypadku zwrotu/wymiany towaru Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Klient.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, na zasadzie wskazanej w §9, ust. 2, Konsument powinien niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy na następujący adres: PROMAG S.A. Centrum Logistyki, Koninko, ul. Składowa 3, 62-023 Gądki., nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu Internetowego.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 1. Zwrot płatności na rzecz Konsumenta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w szczególności w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem były towary dostarczone wg dedykowanej specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

§11 Reklamacje wad produktów

 1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.
 1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na towary wyspecyfikowane w zamówieniu. Jeżeli w ofercie okres gwarancyjny dla wybranych produktów nie został wydłużony przyjmuje się, że gwarancja została udzielona na okres 12 miesięcy, z wyłączeniem części zamiennych i usług serwisowych. Gwarancja rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru i objęte są nią wyłącznie uszkodzenia powstałe wskutek wad fabrycznych tkwiących w towarze sprzedanym. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Kupujący powiadomił pisemnie w terminie 7 dni od ujawnienia się wady o tym fakcie Sprzedawcę. Wybór sposobu usunięcia wady w ramach gwarancji należy do Sprzedawcy/Gwaranta.
 1. W przypadku sprzedaży części zamiennych i usług serwisowych obowiązują warunki gwarancji zawarte na stronie https://promag.pl/ogolne_zasady_swiadczenia_uslug_serwisowych
 1. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
 1. Dostarczenie uszkodzonego towaru do naprawy odbywa się zgodnie z zapisem w dokumencie gwarancyjnym lub w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą.
 1. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie.
 1. Gwarancją nie są objęte części normalnie zużywające się w trakcie eksploatacji, wady powstałe w wyniku lub w związku ze zmianami dokonanymi w towarach lub w wyniku naprawy, która miała miejsce bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy oraz będących następstwem eksploatacji niezgodnej z zapisami instrukcji eksploatacji dostarczonych towarów.
 1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do naprawy towarów ani świadczenia innych usług z tytułu gwarancji w przypadku wady powstałej z przyczyn: niewłaściwego montażu (o ile nie był wykonywany przez Sprzedawcę) i regulacji, przekroczenia parametrów technicznych, stosowania niewłaściwych mediów, niewłaściwej eksploatacji i konserwacji oraz ingerencji w pliki źródłowe sterowników.
 1. W przypadku, gdy z przedmiotem zamówienia Sprzedawca dostarczył kartę gwarancyjną, stanowi ona uzupełnienie niniejszych warunków ogólnych gwarancji.
 1. Złożone reklamacje nie zwalniają Kupującego z terminowej zapłaty wymaganej należności.
 1. Jeśli Klientowi, w tym również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w przypadku, gdy dokonuje zakupu niezwiązanego z zawodowym charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, została udzielona gwarancja na towary i usługi, wyłączona zostaje wobec niego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów i usług. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do towarów nabywanych lub zamawianych w ramach umowy leasingu lub umowy pożyczki.
 1. Konsument, w przypadku gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną, ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta .
 1. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności sprzedanego  produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy zakupiony produkt:
 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,
 • nie ma właściwości, o których Konsument, został zapewniony przez Sprzedawcę,
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę,
 • został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.
 1. Wada prawna polega na tym, że zakupiony przez Konsumenta produkt:
 • jest własnością osoby trzeciej,
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej albo
 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 1. W sytuacji wystąpienia wady Konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
 •  w pierwszej kolejności naprawy towaru lub wymiany towaru na nowy;
 • obniżenia ceny
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 1. Jeżeli towar ma wadę, Konsument ma prawo również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany towar z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. W przypadku zakupu towarów używanych okres rękojmi wynosi 1 rok.
 1. Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 1. Koszty poniesione przez Konsumenta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.
 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń w drodze pozasądowego rozwiązywania sporów, w szczególności korzystając z pomocy rzecznika praw konsumenta, mediacji, stałego polubownego sądu konsumenckiego.
 1. Reklamację (w tym z tytułu rękojmi) należy pisemnie złożyć poprzez przesłanie do Sprzedawcy opisu wady wraz ze wskazaniem żądania na adres e-mail czesci@promag.pl.

 

§12. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. PROMAG S.A. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PROMAG S.A. o wszelkich niedogodnościach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres marketing@promag.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W korespondencji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 5. PROMAG S.A. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§13. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w celu realizacji Umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w tym w szczególności zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”). Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji Umowy; w przypadku podmiotów gospodarczych nazwę firmy, dane adresowe, NIP) jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji postanowień Umowy, a w tym dostawy, montażu, usług serwisowych itp. Przekazanie lub innego rodzaju transfer pozyskanych danych osobowych, osobom lub firmom trzecim, nie występuje, chyba że dane te będą niezbędne do należytego wykonania Umowy, rozpatrzenia reklamacji lub napraw w ramach gwarancji lub rękojmi. Sprzedawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w POLITYCE PRYWATNOŚCI PROMAG S.A. dostępnej na stronie www.promag.pl
 3. Klient dokonując rejestracji lub zapisując się do newslettera może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 4. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, sklep w ramach realizacji Umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak niezobowiązany do jej wypełnienia.
 5. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.


§14. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie postanowień zamówienia jeżeli wynikły one wskutek działania sił wyższych, a w szczególności wojny, pożaru, powodzi, wypadku, strajku, epidemii i pandemii, zakłóceń w komunikacji lub zmiany obowiązujących przepisów prawa.
 3. Z chwilą wszczęcia postępowania naprawczego lub upadłościowego w stosunku do Klienta jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz Sprzedawcy. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedawcy w trakcie postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Klienta, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę  o tym fakcie oraz przesłać kopię postanowienia o zajęciu i związanej z nim dokumentacji. W razie wniesienia przez Sprzedawcę powództwa przeciwegzekucyjnego na podstawie art. 840 kpc, Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy poniesione koszty sądowe i pozasądowe, jeśli Sprzedawca nie uzyska zwrotu tych kosztów od osoby trzeciej, przeciw której powództwo zostało wniesione.
 4. Wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub upadłościowego w stosunku do majątku Klienta uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu towaru zastrzeżonego.
 5. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę do celów marketingowo-referencyjnych danych firmy (nazwy, adresu, informacji ogólnej o dostarczonym przez Sprzedawcę asortymencie oraz zdjęć z realizacji).
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do terminowej realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia opóźnienia poinformuje o tym Klienta i określi ostateczny termin realizacji. Wówczas Kupujący uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 0,07% ceny netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% jego wartości netto.
 7. W każdym przypadku, ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy ograniczona jest do 30% wartości netto ceny towaru i/lub usługi i nie obejmuje prawa do dochodzenia przez Klienta strat bezpośrednich i pośrednich oraz utraconych korzyści.
 8. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Stronami jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy (dotyczy podmiotów gospodarczych). Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowego rozpatrzenia sporów i dochodzenia roszczeń. Właściwym prawem obowiązującym w ramach nawiązanych stosunków prawnych jest prawo polskie.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych  i błędów edytorskich.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl